Salgs- og leveringsbetingelser

GUNNAR GULDBRAND A/S

Vores salgs- og leveringsbetingelser

Generelt

Nedenstående betingelser er gældende for alle tilbud, ordrer, service- arbejder og leverancer, med mindre betingelserne udtrykkeligt er fraveget med skriftlig bekræftelse fra vor side, i det enkelte tilfælde.

Tilbud

Vore tilbud er afgivet uden forbindende med forbehold for mellemsalg. Opgivne mål, tekniske specifikationer og andre oplysninger i kataloger og.lign. er alle af vejledende art, og vi påtaget os intet ansvar for eventuelle fejl og mangler heri.

Ordre

En ordre er først bindende for os ved skriftlig accept i form af ordrebekræftelse eller faktura.

Priser

Vore priser er baseret på de ved aftalens indgåelse gældende toldsatser, moms og andre afgifter. Ved eventuelle forhøjelser inden leveringen forbeholdes regulering af prisen. Dette gælder også for løbende leverancer. Såfremt det i tilbud eller ordrebekræftelse/faktura er anført, at prisen er beregnet på basis af en angivet fremmed valuta, forbeholdes tilsvarende regulering ved kursændringer frem til betalingsdagen.

Betalingsbetingelser

Betalinger sker netto kontant, såfremt andet ikke er aftalt og anført på fakturaen. Ved betaling efter forfaldsdagen beregnes renter – 1,5 % pr. påbegyndt måned.

Ejendomsforbehold

De på fakturaen anførte genstande forbliver Gunnar Guldbrand A/S ejendom, indtil fuld betaling er modtaget.

Levering

Levering sker ab vor adresse. Enhver forsendelse sker for købers regning og risiko. Såfremt køber ikke skriftligt har givet forsendelsesinstruks, træffer sælger afgørelse om transportmiddel og -vej.

Leveringstid

Leveringstiden opgives af sælger efter bedste skøn. Levering op til 6 uger efter den i ordrebekræftelse eller faktura angivne leveringstid skal i enhver henseende betragtes som rettidig levering.

Leveringshindringer

Sælger fraskriver sig erstatningsansvar for forsinkelse som følge af enhver leveringshindring, som ikke skyldes uforsvarlige forhold hos sælger, herunder alle leveringshindringer hos sælgers leverandører, arbejdsstandsninger samt varernes hændelige undergang eller beskadigelse hos sælger.

Sælger underretter tidligst muligt køber om eventuelle leveringshindringer samt om muligt om det forventede, nye leveringstidspunkt. Såfremt en leveringshindring medfører, at det oprindelige leveringstidspunkt udskydes mere end 2 måneder, er både sælger og køber berettiget til at annullere købsaftalen, uden at dette kan anses som misligholdelse.

Returnering

Varer modtages kun undtagelsesvis retur og kun efter forudgående, skriftlig aftale, hvorved vilkårene, herunder købers godtgørelse af sælgers omkostninger fastlægges. Sædvanligvis beregnes 20 % returnerings gebyr.

Mangler og reklamationer

Køber er pligtig til straks ved varens modtagelse at undersøge denne. Eventuelle reklamationer over mængdeangivelser skal ske omgående. Reklamationer over mangler skal ske uden ugrundet ophold, efter at køber har haft mulighed for at konstatere manglen, og i alle tilfælde senest 8. dagen efter varens modtagelse.

Såfremt der konstateres mangler ved leverede varer, har sælger ret til for egen regning enten at udbedre manglen eller at ombytte de mangelfulde varer med tilsvarende mangelfrie varer, alt efter sælgers eget valg. Sådan udbedring eller omlevering skal ske snarest muligt. Såfremt sælger opfylder denne forpligtelse, er køber ikke berettiget til at ophæve aftalen eller kræve nogen form for økonomisk vederlag af sælger.

Såfremt sælger ikke gør brug af ovennævnte ret, kan køber efter sit eget valg ophæve aftalen og returnere de købte varer til sælger eller – såfremt der kun foreligger uvæsentlige mangler – kræve et forholdsmæssigt afslag i prisen. Sælger er i alle tilfælde uden ansvar for fejl og mangler, der kan tilskrives fejlagtig behandling, befordring, opbevaring, montage eller fejl og forsømmelser i øvrigt hos andre end sælger og sælgers folk.

Forandring og tekniske indgreb af enhver art i de købte varer, som ikke foretages af sælgers folk eller med sælgers skriftlige accept, fritager sælger for ethvert ansvar. Ved reklamationer betales fragt eller kørsel inkl. timeløn af køber.

Erstatningsansvar

I det omfang sælger – uanset ovenstående betingelser – undtagelsesvis måtte kunne pålægges erstatningsansvar over for køber som følge af forsinkelse eller mangler, er sådant ansvar begrænset til den forsinkede eller mangelfulde leveringsfakturaværdi. Sælger fraskriver sig således ethvert ansvar for købers indirekte tab, herunder driftstab, mistet fortjeneste eller goodwill samt forgæves afholdte omkostninger.

Produktansvar

Forvolder et af sælger leveret eller monteret produkt skade på person som følge af en defekt ved produktet, hæfter sælger alene i det omfang, ansvaret efter almindelige retsregler kan pålægges sælger.

Sælger hæfter ikke for skader på købers eller trediemands ting, forårsaget af defekter ved det leverede produkt, såfremt den pågældende ting er bestemt til erhvervsmæssig benyttelse.

Sælgers ansvar omfatter i intet tilfælde driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab påført køber eller trediemand.

Sælger fraskriver sig endvidere ansvar for produkter, hvori indgår materialer leveret af køber og for produkter fremstillet af køber, hvori indgår materialer leveret af sælger, medmindre skaden kan henføres til sælgers produkt.

Såfremt sælger måtte blive pålagt produktansvar over for trediemand som følge af produkter leveret til køber, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælger ovenfor har begrænset sit ansvar.​